28 / 1 / 1986 -
சலஞ்சர் விண்கலம் புறப்பட்ட 73ஆவது செக்கனில் வானில் வெடித்துச் சிதறியதில் ஏழு விண்வெளிவீரர்கள் பலியாகினர்.