9-1-1951

ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தின் தலைமையகம் நியூ யார்க் நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டது