நானும் இதை தொடங்களாமா வேன்டாமா என்று இருந்தோன்
முடிவு எடுத்து விட்யடேன் வேன்டாம் என்று
அனைவருக்கும் நன்றி