கணிதத்தில் calculas- diffrenciation and integration சுலபமாக படிக்க வழி உள்ளதா? நண்பர்கள் உதவ முடியுமா?