ஏகலைவா எனும் சேனல் டிஷ் இல்லாமல் பெற முடியுமா? இது கல்வி பணியில் IGNOU ஆல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.