கூகிளின் "கூகிள் டெஸ்க்டாப்" பாதுகாப்புத் தேவையை பற்றி....
http://news.com.com/2100-1002_3-6041...1338&subj=news

Quote Originally Posted by pradeepkt
போதாக்குறைக்கு இப்போது நாம் கூகிள் டெஸ்க்டாப் தேடலை உபயோகித்தால் அந்தத் தேடலுக்குரிய விவரங்களை அவர்களது சர்வரில் தேக்கி வைத்துக் கொள்கிறார்களாம்.

நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது.