Page 6 of 232 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 106 ... LastLast
Results 61 to 72 of 2775

Thread: உடனடிச்செய்திகள்

                  
   
   
 1. #61
  இளம் புயல் பண்பட்டவர்
  Join Date
  19 Feb 2006
  Posts
  173
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  18,934
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  nfhOk;gpy; mike;Js;s =yq;fh ,uhZtj;jpd; jiyikafj;jpw;Fs; நேற்று eil ngw;w Fz;L ntbg;gpy; =yq;fh ,uhZtj; jsgjp ruj; nghd;Nrfh cl;gl 27Ngu; gLfhakile;Js;sJld; NkYk; vz;ku; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;.

  ,uhZt jsgjp nyg;bdd;l n[duy; ruj; nghd;Nrfhit ,yf;F itj;J ,d;W Nkw;nfhs;sg;gl;l jhf;Fjypy; gil mjpfhhp xUth; tPuh; xUth; cl;;gl;l 8 Ngh; tiu tiu gypahfpdh;.
  ,NjNtis rk;gtj;jpy; gLfhakile;j ,uhZt jsgjp nyg;bdd;l; n[duy; ruj; nghd;NrfhTf;F rj;jpurpfpr;ir mspf;fg;gl;L tUtjhf njhptpf;fg;gLfpwJ. gpe;jpf;fpilj;j jfty;fspd; gpufhuk; mth; Mgj;jhd fl;lj;ijj; jhz;bAs;shh; vd itj;jparhiy tl;lhuq;fs; njhptpj;Js;sd.
  ,uhZt jdgjp ruj; nghd;Nrfh> jiyikafj;jpd; nfhk;gdp tPjp Eiothapypd; mUfpy; gfy; Nghrdj;jpw;fhf gpw;gfy; 1.35 mstpy; ntspNawpaNtisapy; mthpd; thfdj;jpw;F ,lJGwkhf fh;g;gpzpia Nghy te;j ngz; xUtNu jw;nfhiy jhf;Fjiy Nkw;nfhz;ljhf ,uhZt tl;lhuq;fs; njhptpj;Js;sd.  ,e;j jhf;Fjiy Nkw;nfhz;ljhf $wg;gLk; ngzpd; fhy; gFjp khj;jpuNk fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sjhf ];jy jfty;fs; njhptpf;fpd;wd.
  ,e;j rk;gtj;jpy; ,uhZt jsgjpapd; ghJfhg;G gphptpd; Nk[h; gphpahy; tpf;fpukrpq;f cl;gl giltPuh;fs; %th; mNj ,lj;jpy; caphpoe;jdh;. ,uhZt itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;s Nehahspfis ghh;itapl te;j %d;W nghJkf;fSk; rk;gtj;jpy; nfhy;yg;gl;ldh;.
  ,NjNtis muR jiyth; nrayfj;jpy; murhq;fj;jug;gpdh; jw;rkak; ehl;bd; ghJfhg;G njhlh;gpy; tpNrl fye;Jiuahlypy; <Lgl;Ls;sjhf njhptpf;fg;gl;Ls;sJ.  ,Nj Neuk; cr;r ghJfhg;G gpuNjrkhd ,uhZt jiyikafj;jpy; ,uhZtj;jug;gpdh; $WtJ Nghy xU jw;nfhiy jhf;Fjy; eilngw ve;jtpj re;jh;g;gKk; ,y;iy. ,J cs;tptfhu hPjpahd gpur;rpidahfNt ,Uf;fNtz;Lk; vd;gNjhL jw;nfhiyf;Fz;Lj;jhf;Fjy; vdf;$wg;gLtJ ntWk; fz;Jilg;Ng vd;W gy;NtW mtjhdpfSk; fUj;J ntspapl;Ls;sdh;.

  -நன்றி சங்கதி.

 2. #62
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் அறிஞர்'s Avatar
  Join Date
  28 Apr 2003
  Location
  அமெரிக்கா
  Posts
  16,348
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  36,087
  Downloads
  15
  Uploads
  4
  இந்த தாக்குதல் கண்டிக்க தக்கது.... அமைதியான வாழ்வு திரும்ப இரு தரப்பு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்

 3. #63
  அனைவரின் நண்பர் பண்பட்டவர் தீபன்'s Avatar
  Join Date
  18 Aug 2005
  Location
  யாழ்ப்பாணம்
  Posts
  1,135
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  29,949
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  வடமராட்சியில் 7 அப்பாவி இளைஞர்கள் படுகொலை

  யாழ். வடமராட்சியில் சிறிலங்கா இராணுவத்தினரது ஆர்.பி.ஜி. ரொக்கட் தாக்குதலில் ஏழு அப்பாவி இளைஞர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
  யாழ். வடமராட்சி நெல்லியடிச் சந்திக்கு 300 மீற்றர் அருகில் நவிண்டிலில் அமைந்துள்ள சிறிலங்கா இராணுவ புலனாய்வுத்துறை முகாமுக்கு அண்மித்த பகுதியில் இன்று வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணியளவில் இத்தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

  இரு ஓட்டோ வாகனங்களில் இருந்த ஏழு அப்பாவி இளைஞர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர்.

  படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களின் உடல்கள் பலமணி நேரங்களாக சம்பவ இடத்திலிருந்து அகற்றப்படவில்லை. படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களை உறவினர்கள் அடையாளம் காட்டியுள்ளனர்.

  அனைவரும் நெல்லியடி அருகாமையில் உள்ள இராஜ கிராமத்தினைச் சேர்ந்தவர்கள்.

  படுகொலை செய்யப்பட்டோர் விவரம்:

  மணியம் சுபாஸ் (வயது 19)
  நவரத்தினராசா நாசன்னா (வயது 19)
  தாமோதரம்பிள்ளை மஞ்சு (வயது 17)
  பாலச்சந்திரன் கிரிசாந்தன் (வயது 18)
  நாகரட்ணம் நகுலேஸ்வரன் (வயது 18)
  ஒரு குழந்தையின் தந்தையான கோவில்மணி சின்னமணி (வயது 21)
  ஒரு குழந்தையின் தந்தையான செல்வராசா சுமன் (வயது 22)

  இச்சம்பவத்தை அடுத்து அந்தக் கிராமத்தில் மக்கள் கொதிப்படைந்து காணப்படுகின்றனர்.

  சிறிலங்கா இராணுவ சோதனைச் சாவடிக்கு அருகாமையில் உள்ள ஈ.பி.டி.பி. முகாமுக்குள் இந்த இளைஞர்கள் கைக்குண்டு வீசியதால் அவர்களைப் படுகொலை செய்ததாக சிறிலங்கா பாதுகாப்புத் தரப்புத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

  -புதினம்.கொம்
  Last edited by தீபன்; 04-05-2006 at 05:43 PM.
  என்றென்றும் நட்புடன்
  உங்கள் தீபன்.

 4. #64
  அனைவரின் நண்பர் பண்பட்டவர் தீபன்'s Avatar
  Join Date
  18 Aug 2005
  Location
  யாழ்ப்பாணம்
  Posts
  1,135
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  29,949
  Downloads
  4
  Uploads
  0

  கெப்பிட்டிக்கொல்லாவ கிளைமோரில் பலி 64 ஆக உ

  கெப்பிட்டிக்கொல்லாவ கிளைமோரில் பலி 64 ஆக உயரந்தது- 94 பேர் காயம்!

  அனுராதபுரம் மாவட்டம் கெப்பிட்டிக்கொல்லாவவில் இன்று வியாழக்கிழமை காலை கிளைமோர் கண்ணிவெடியில் பயணிகள் பேரூந்து சிக்கியது. இதில் 15 குழந்தைகள் உட்பட 64 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 94 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். கொல்லப்பட்டோரில் பெருமளவானோர் சிங்களவர்கள் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.


  வவுனியாவின் தென் கிழக்கில் 23 கிலோ மீற்றர் தொலைவில் இன்று வியாழக்கிழமை காலை 7.45 மணியளவில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.

  கொங்கெல்லவ விகார அல்வில்லாவ பகுதியில் கனுககவெ எனும் இடத்திலிருந்து கெப்பிட்டிக்கொல்லாவ நோக்கி 150 பயணிகளுடன் சிறிலங்கா போக்குவரத்துச் சபைக்குச் சொந்தமான பேரூந்து சென்று கொண்டிருந்த போது யாக்கவெல்ல எனும் இடத்தில் கிளைமோரில் சிக்கியது.
  இத்தாக்குதலில் சிறிலங்கா இராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர், ஊர்க்காவல் படையைச் சேர்ந்த ஒருவர், பௌத்த பிக்கு உட்பட மொத்தம் 64 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

  இச்சம்பவத்தில் காயமடைந்த 70 பேர் கெப்பிட்டிககொல்லாவ, அனுராதபுரம் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  2 குழந்தைகள், 3 பெண்களை உள்ளிட்ட 9 பேர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக கொழும்பு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 5 குழந்தைகள் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.

  இரு கிளைமோர்கள் மூலம் இத்தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக சிறிலங்கா காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

  புதினம்.கொம்
  என்றென்றும் நட்புடன்
  உங்கள் தீபன்.

 5. #65
  இளம் புயல் பண்பட்டவர் சுபன்'s Avatar
  Join Date
  26 Jan 2006
  Location
  கனடா
  Posts
  292
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,045
  Downloads
  50
  Uploads
  4
  என்ன நடக்க போகுதோ?? இதை தொடர்ந்து??
  தோழமையுடன்
  சுபன்

 6. #66
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர் மயூ's Avatar
  Join Date
  01 Mar 2006
  Location
  கொழும்பு
  Posts
  3,557
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  11,044
  Downloads
  60
  Uploads
  24
  பழிக்குப் பழி இரத்தத்திற்கு இரத்தம் எனப்போய் இறுதிலி ஈழப்போர் பலஸ்தீனப் போர் போல மாறப்போவது மட்டும் இப்போதைக்கு உறுதியாக தெரிகின்றது.

 7. #67
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர் ஓவியா's Avatar
  Join Date
  27 Apr 2006
  Location
  LONDON
  Posts
  8,998
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  37,420
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/5173808.stm

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/5175916.stm

  நான் வசிக்கும் கட்டிடத்தில் தீ,..............
  அந்த சாக்லெட் கலர் கட்டிடத்தில்தான் நான் வசிக்கின்றேன்,
  அது பல்கலைகலகத்தின் வசிப்பிடம்...
  கட்டிடத்தில் பாதிக்கு மேல் தீயில் அழிந்து விட்டது

  Hendon Police Training College,
  a police station,
  a student halls of residence
  and
  a number of homes near the blaze in Colindale were evacuated

  நான் நலம்
  (ஆனால் கையில் ஒன்னுமே இல்லை,
  நைட்டியுடன் ஓடி வந்தேன்....
  இதுவரை என் வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு தீயை நான் பார்த்ததில்லை......
  காசு மற்றும் பார்ச்போர்டை மறந்துவிட்டென்,
  ஆனால் மறவாமல் கைத்தொலைபேசியை எடுத்து வந்தேன்.... )

  இன்று வரை உள்மனதில் எதோ ஒரு பயம் இருக்கிறது....
  தெளி.. தலை நிமிர்.. உன் பயணத்தைத் தொடர்...
  வாழ்வதுதான் வலியில்லாமல் சாவதற்கு ஒரே வழி. - தாமரை செல்வன்

 8. #68
  இனியவர் பண்பட்டவர் இனியவன்'s Avatar
  Join Date
  26 Apr 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  727
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,049
  Downloads
  26
  Uploads
  0
  கவலை வேண்டாம் தோழரே,


  நாம் வாழ
  பிறரை வாழ விடுவோம்.
  நலம் விரும்பும்,


  இனியவன்.

 9. #69
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் அறிஞர்'s Avatar
  Join Date
  28 Apr 2003
  Location
  அமெரிக்கா
  Posts
  16,348
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  36,087
  Downloads
  15
  Uploads
  4
  Quote Originally Posted by ஓவியா
  நான் நலம்
  (ஆனால் கையில் ஒன்னுமே இல்லை,
  நைட்டியுடன் ஓடி வந்தேன்....
  இதுவரை என் வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு தீயை நான் பார்த்ததில்லை......
  காசு மற்றும் பார்ச்போர்டை மறந்துவிட்டென்,
  ஆனால் மறவாமல் கைத்தொலைபேசியை எடுத்து வந்தேன்.... )

  இன்று வரை உள்மனதில் எதோ ஒரு பயம் இருக்கிறது....
  தாங்கள் நலமுடன் இருப்பது குறித்து சந்தோசம்... இரவு எங்கு தூங்கினீர்கள்.... எப்பொழுது ரூமுக்கு திரும்புவீர்கள்.. உதவ நண்பர்கள் யாரும் இருக்கிறார்களா

 10. #70
  மன்றத்தின் சுடர் பண்பட்டவர் pradeepkt's Avatar
  Join Date
  14 Sep 2004
  Location
  ஹைதராபாத்
  Posts
  9,589
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  5,036
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  கவலைப் படாதீர்கள்.
  தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போயிற்று. இனி எல்லாம் நலமே! பாஸ்போர்ட் வேறு வாங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லவா?
  நெஞ்சத் தகநக நட்பது நட்பு −− திரும்ப வந்துட்டோம்ல...

  பாட்டைக் கண்டுபிடியுங்கள்

 11. #71
  மன்றத்தின் தூண் பண்பட்டவர் sarcharan's Avatar
  Join Date
  20 Dec 2005
  Location
  மும்பை
  Posts
  3,551
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  34,306
  Downloads
  288
  Uploads
  27
  Quote Originally Posted by ஓவியா
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/5173808.stm

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/5175916.stm

  நான் வசிக்கும் கட்டிடத்தில் தீ,..............
  அந்த சாக்லெட் கலர் கட்டிடத்தில்தான் நான் வசிக்கின்றேன்,
  அது பல்கலைகலகத்தின் வசிப்பிடம்...
  கட்டிடத்தில் பாதிக்கு மேல் தீயில் அழிந்து விட்டது


  நான் நலம்
  இன்று வரை உள்மனதில் எதோ ஒரு பயம் இருக்கிறது....

  கடவுளுக்கு நன்றி...
  சாணக்கியன் சொல்: கோழி குருடா இருந்தாலும் குழம்பு ருசிச்சா சரி!

 12. #72
  மன்றத்தின் மகுடம் பண்பட்டவர் தாமரை's Avatar
  Join Date
  28 Dec 2005
  Location
  Bangalore
  Posts
  11,827
  Post Thanks / Like
  iCash Credits
  26,027
  Downloads
  183
  Uploads
  12
  தங்கை நலமாய் இருப்பதே ஆறுதல்.. கடவுளுக்கு நன்றி.. கவலைப்படாதீர்கள்..
  தாமரை செல்வன்
  -------------------------------------------
  கூறும்முன் கூறும்சொல் கூறாக்கிக் கூறாய்ந்துக்
  கூறுடனேக் கூராக்கிக் கூறு.


  -------------------------------------------
  வானத்தை அளந்து பாக்கலாம் வாங்க
  தாமரை பதில்கள்
  தாமரை பதில்களுக்கு பின்னூட்டம் அளிக்க...

Page 6 of 232 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 106 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •