நீங்களும் கடிக்கலாமே ... ?

முந்தைய திஸ்கிமன்றத்தில் அனைவரையும் வெறுப்பேற்றிக்கொண்டிருந்த பதிவினை இங்கும் நானே ஆரம்பித்துவைக்கிறேன்.

காளை மாடு ஏன் புல் தின்னுகிறது ?

பதில் அடுத்த பதிவில்.