வணக்கம். எழுதுவது எனது பொழுது போக்கு. படிப்பது மிகவும் பிடிக்கும் . பாரத ஸ்டேட் வங்கி மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் கணினி ஆய்வாளராக பணி புரிந்து ஒய்வு பெற்றவன்.