தேனைவிட
தித்தித்தாலும்
நீ
தேன் இல்லை.

- கேப்டன் யாசீன்