எழுபது ஆண்டுகள்
தமிழை
எழுப்பியவன்
நீ.

- கேப்டன் யாசீன்