அலுவலகத்தில்
கையுறை கொடுத்துள்ளார்கள்
கணனி யை operate
செய்வதாலா