உள்நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களை தயாரித்து வரும் மஹிந்திரா மற்றும் மஹிந்திரா நிறுவனம் செப்டம்பர் 2019 மாதத்திற்கான விற்பனை அளவை வெளியிட்டுள்ளது.

Source: https://www.autonews360.com/tamil/ne...y-21-per-cent/