நீ பசையா
கடப்பாரையா?
என்னுள்
ஒட்டிக் கொண்டாய்
என்னை
உடைத்துக் கொன்றாய்.

- கேப்டன் யாசீன்
கேப்டன் பதிப்பகம்
9500699024