அரசியல்வாதியின் வீட்டில்
திருடக்கூடாது!
என முடிவெடுத்தான் திருடன்!
தொழில் தர்மம்!