"அன்பு உடைமை"
ஏன் படிக்கவில்லை என்று
அடி கொடுக்கிறார்!
ஆசிரியர்!