இன்னும் இனிப்பாய் இருக்கிறது!
குழந்தை கடித்து வைத்த மாம்பழம்!
தாய்க்கு!