காதலைப் பிழிந்த
கவிதை ரசம்
இதமாய் இனிக்கும்
இதய முகவரி.

விலை ரூ. 50

கிடைக்குமிடம்

கேப்டன் படைப்பகம்
9942052069