நண்பர்கள் தினம்
காதலர்கள் தினம் மாதிரி
நீ பிறந்ததால்
இன்று
தேவதைகள் தினம்.

- கேப்டன் யாசீன்