காதலருக்கு
தினம் உண்டு.
காதலுக்கு...
எனவே
எல்லா நாளும்
காதலிப்போம்.

- கேப்டன் யாசீன்
கேப்டன் பதிப்பகம்