நேர்முகத் தேர்வில்
கேள்வியாய்
தேவதை.

- கேப்டன் யாசீன்