கனவுகளை
தூது அனுப்புகிறாய்
வரமறுக்கிறது
உறக்கம்.

- கேப்டன் யாசீன்