வார்த்தைகளைக் கொண்டு
விளக்கிவிட முடியாது
என் காதலை
சொல்ல முனைந்தால்
சொற்களின் அழகில்
சொக்கிப் போவாய்.

- கேப்டன் யாசீன்