பிளாக்பெரி நிறுவனம் இன்று உலகிலேயே முதல் முறையாக பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் காக்பிட் தீர்வுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதை டிரைவர்கள் புதிய அனுபவத்தை பெறுவதுடன், பாதுகாப்பான மற்றும் நீடித்து நிற்கும் தேவைகளுக்கான தீர்வை பெறுவார்கள்.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...kpit-solution/