மாணவர்களை நீண்டகாலம் சிறந்தவர்களாக இருக்க ஆசிரியர்களின் கல்வி அவர்களுக்கு மிகவும் உதவும். குழந்தை பருவம் முதல் எந்த வயதிலும் ஆசிரியர் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது நீங்காமல் மனதில் நீண்ட நாட்கள் நிற்கும். ஆனாலும், நாம் வளர்ந்த பிறகு அவர்களின் வாக்குபடி நடப்பதுடன் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவது மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும்.

Source: https://www.autonews360.com/car-news...u-emotional-2/