நீரில் மிதக்கும்
நிலா நான்
உன் அசை( த் )தலுக்கேற்ப
நடனம் புரிவேன்.

- கேப்டன் யாசீன்