ஓட்டைப் பானை
****************

ஓட்டைப்பானை
என்னிடம்
எதுவும் தங்காது
உன்னைத் தவிர.

- கேப்டன் யாசீன்

Captain Yaseen