கவிதை தேடி அல்ல
என் பயணம்
உன் காதல் தேடி...!

- கேப்டன் யாசீன்