வாசிப்பின்றி
உன் வயலின்.
மீட்டு நீ.
இசையாகிறேன்.

- கேப்டன் யாசீன்

Captain Yaseen