காதல் வெம்மையைக்
கடத்தினாய்.
கதிரவன் ஆனேன்.

- கேப்டன் யாசீன்