என் மூளையை அகற்றினாலும்
உன் நினைவுகளைச்
சுமந்து கொண்டிருப்பேன்.
*******

கேப்டன் யாசீன்.