என் பயணத்தின்
பாதையை நீதான்
தீர்மானிக்கிறாய்.

- கேப்டன் யாசீன்.