புத்தனும்
பேராசை கொள்ளும்
பேரழகி நீ.

- கேப்டன் யாசீன்