காதல்
மூன்று எழுத்தில்
நான்கு வேதங்களை உள்ளடக்கிய
ஐந்தாவது வேதம்.

- கேப்டன் யாசீன்