அடிமைத்தனத்தில்
சுதந்திரத்தை
அனுபவிக்கிறது
காதல்.

- கேப்டன் யாசீன்