கலைஞர் - 26

உன் எழுதுகோலில்
மை அல்ல
தமிழ் வடிந்தது.

- கேப்டன் யாசீன்