உன்னை
தவம் செய்யும்
வரம் வேண்டும்.
தருவாயா?

- கேப்டன் யாசீன்