உனக்காக நானும்
எனக்காக நீயும்
நமக்காகக் காதலும்
காத்துக் கிடக்கிறது.

- கேப்டன் யாசீன்