வாழ்க்கைக்குள் மட்டுமல்ல
என் வார்த்தைகளுக்குள்ளும் சிக்காத
கவிதை நீ.

- கேப்டன் யாசீன்