எழுதுவது
நான் அல்ல
உன் மீதான
என் காதல்.

- கேப்டன் யாசீன்