நீ
என்றும் பௌர்ணமி.
உனக்கு என்ன
தனியாக பௌர்ணமி?

- கேப்டன் யாசீன்