அடங்கிப்போ
இல்லையென்றால்
அழிந்துபோ.
- கேப்டன் யாசீன்