கைவிரித்த காவிரி
கையறு நிலையில்
தமிழகம்.

- கேப்டன் யாசீன்