நல்ல பூக்களின்
நறுமணம் அனைத்தையும்
ஒரு மணமாக்கினால்
உன் மணம் கிடைக்கும்.

- கேப்டன் யாசீன்