நீயே முயன்றாலும்
உன் மீதான
என் காதலை
அழித்திட முடியாது.

- கேப்டன் யாசீன்