கனவு
----------
உறங்கும் நெருப்பு
வெற்றிக்கான விதை
இலட்சியக் கவிதை.

- கேப்டன் யாசீன்