தமிழ் தாகம் கொண்டோர் தங்கி இளைப்பாற நிழல் தந்த தமிழ் மன்றத்துக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் அடியேனின் அன்பு வணக்கம் !