நெட்டெழுத்துக்கள்
இல்லா வாரத்தை
"நெடில்"
------------------------------------------
இதழோடு
இதழ் சேர்ந்தது?
"மலர்"
------------------------------------------
வில் கொண்டு
அம்பு எய்தன
"விழிகள்"
-----------------------------------------
புகை கொட்டிச் செல்கிறது
குப்பையில்லாக்
"குப்பை" வண்டி
-----------------------------------------
அரசியல் செய்யாதே
என்றான்
"அரசியல்வாதி"