ஆச்சரியம்!

2017 ஜனவரி 1-ல்... கருமி செய்த தானம்...
பழைய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்று.
_______________________________________________________