நான் நேசித்தவர்களெல்லாம் என்னை
ஏமாற்றி சென்றாலும்
என்னை எமாற்றியவர்களைக்கூட
நேசித்து செல்வேன்.
என் அன்பு உண்மையானது